Блок схеми

Блок схеми

Време е да разгледаме съставните елементи в различните блок схеми. Това са блоковете, които се използват в програмирането.

Овал – Начало и Край

Първият елемент е овал. Също може да бъде срещант като “елипса” или “окръжност”, но има същото значение. Това е винаги първият и последния блок в един алгоритъм.
В блоковете се добавя текст, който да укаже значението им:

Елемент за начало на блок схема“Начало” е първият елемент на всички блок схеми или казано по на програмен език – “входна точка на програмата/алгоритъма”. “Начало” няма входящи стрелки, т.е. няма други блокове, които водят към него. Този блок има само една изходяща стрелка, която ни отвежда към втората стъпка в алгоритъма.

Елемент за край на блок схемаТози символ указва, че това е краят на алгоритъма. Може да има няколко входящи стрелки, т.е. възможно е да завършим алгоритъма от различни точки в нашата програма. Този блок не може да има изходящи стрелки. Всеки алгоритъм трябва да има блок за начало и блок за край.

Правоъгълник – задаване на стойност

Задаване на стойсностЩе използвате правоъгълник, когато искате да зададете или промените стойността на променлива. Променливата “num” ще има стойността 5.

Комбиниране на действияАко правите няколко последователни присвоявания, можете да ги комбинирате в един блок. Когато комбинирате е добре да записвате всяко присвояване на нов ред. Също така е препоръчително да приключвате всеки ред с “;”.

Успоредник – Вход/Изход

УспоредникУспоредникът служи за въвеждане и извеждане на информация към/от алгоритъма(блок за В/И) . Обърнете внимание, че извеждане означава извеждане от програмата(например показване на резултат на екрана). Въвеждане означава, че се въвежда информация към програмата(например потребителят си въвежда името). В/И блок може да има една или няколко входящи стрелки и точно една изходяща.

Ромб – взимане на решение

Блок за взимане на решение - ромбРомбът служи за взимане на решение. Той има една или няколко входящи стрелки и точно две изходящи. Това е единственият блок, който позволява разклонение на алгоритъма. Във ромбът се записва условен израз, който може да се изчисли до “истина” или “лъжа”. Ако резултатът е “истина”, следващата стъпка от алгоритъма е елементът, сочен от стрелка с надпис “Истина”(в нашите пример ще използваме английското “True”). В противен случай продължаваме с блокът, сочен от стрелка “Лъжа”(ние ще използваме “False”).
Запомнете, че и двата случая трябва да бъдат описани – не може да оставите вариант(true или false), който “виси” и не води никъде.

Пример

Ето и пример на блок схема, описваща кратък алгоритъм, който използва всички блокове:

Пример за блок схема

Следващ урок: Основни типове данни
Предишен урок: Въведение в програмирането

Виж още уроци.

Върни се от “блок схеми” към началната страница на НАРС.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad